Prilagodba pristupačnosti

USTROJSTVO LUČKE UPRAVE

Na temelju odredbi Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19), Županijsko poglavarstvo Zadarske županije je Odlukom o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja ("Službeni glasnik Zadarske županije", br. 6/98, 15/03, 14/04, 11/05, 12/05, 9/07 i 6/11) osnovalo Županijsku lučku upravu Zadar, radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Zadarske županije. Županijska lučka uprava Zadar upisana je u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Zadru u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa MBS 060144049 kao ustanova.

Županijskom lučkom upravom Zadar upravlja Upravno vijeće koje čini 5 članova od kojih osnivač imenuje tri člana, jednog člana imenuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture iz redova Lučke kapetanije na čijem je području sjedište Lučke uprave te jednog člana predstavnici ovlaštenika koncesije koji obavljaju djelatnost na lučkom području.  Ravnatelj organizira, vodi rad i poslovanje ustanove, a imenuje ga Upravno vijeće na prijedlog natječajne komisije, uz suglasnost župana i ministra, na vrijeme od četiri godine.

Unutarnje ustrojstvo uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta kojim se utvrđuje potreban broj stručno - tehničkog osoblja potrebnog za obavljanje poslova Lučke uprave.


DJELOKRUG RADA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR

Županijska lučka uprava Zadar je neprofitna pravna osoba s pravima i obvezama utvrđenim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i Odlukom o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja sa zadaćom upravljanja, izgradnje i korištenja luka županijskog i lokalnog značaja, što između ostalog uključuje i osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, sigurnost plovidbe i pružanje usluga od općeg interesa.

Djelatnosti koje obavlja Županijska lučka uprava su:

  1. briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,
  2. gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave,
  3. stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje),
  4. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti plovidbe,
  5. osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,
  6. usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području,
  7. donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,
  8. drugi poslovi utvrđeni zakonom.
Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati