Prilagodba pristupačnosti

Jednostavna nabava

Trenutno nema otvorenih postupaka.

Lučka kapetanija Zadar

lucka kapetanija

 

Adresa: Liburnska obala 8, 23000, Zadar

Telefon: 023 254 888

O nama

USTROJSTVO LUČKE UPRAVE

Na temelju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), Županijsko poglavarstvo Zadarske županije je Odlukom o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 6/98, 15/03, 14/04, 11/05, 12/05, 9/07, 6/11 i 16/15, 18/17, 9/19,18/21 i 26/22) osnovalo Županijsku lučku upravu Zadar, radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Zadarske županije.

Županijska lučka uprava Zadar upisana je u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Zadru u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa MBS 060144049 kao ustanova.

Županijskom lučkom upravom Zadar upravlja Upravno vijeće  koje imenuje i razrješava izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, s time da predsjednika i dva člana izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave imenuje samostalno, jednog člana na prijedlog Ministarstva, a jednog na prijedlog svih jedinica lokalne samouprave na čijem području se nalaze luke kojima upravlja županijska lučka uprava.

Unutarnje ustrojstvo uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta kojim se utvrđuje potreban broj stručno - tehničkog osoblja potrebnog za obavljanje poslova Lučke uprave.


DJELOKRUG RADA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR

Županijska lučka uprava Zadar je neprofitna pravna osoba s pravima i obvezama utvrđenim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i Odlukom o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja sa zadaćom upravljanja, izgradnje i korištenja luka županijskog i lokalnog značaja, što između ostalog uključuje i osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, sigurnost plovidbe i pružanje usluga od općeg interesa.

Djelatnosti koje obavlja Županijska lučka uprava su:

1. građenje, održavanje, upravljanje, zaštita i unaprjeđenje lučkog područja

2. građenje i održavanje lučke podgradnje i nadgradnje

3. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti lučkog područja za plovidbu

4. provođenje reda u luci, koje osim ostaloga uključuje ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila

5. osiguranje pružanja osnovnih lučkih djelatnosti, i to:

a) privez i odvez plovnih i plutajućih objekata

b) ukrcaj i iskrcaj tereta

c) opskrba plovnih objekata vodom i energijom

d) usluga dizanja i spuštanja plovnih objekata u more

e) lučko tegljenje i potiskivanje

6. osiguravanje prihvata i predaje svih vrsta otpada s pomorskih objekata osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom, sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje otpadom

7. osiguravanje opskrbe plovnih objekata gorivom

8. usklađivanje i nadzor rada koncesionara na lučkom području

9. davanje koncesija i posebne upotrebe

10. obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA

Sukladno odredbama članka 6. Zakona o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“ broj 130/17, 25/19, 98/19, 42/20,70/21) obavještavamo korisnike usluga da pisani prigovor mogu podnijeti:

- u našim poslovnim prostorijama - osobno
- putem pošte na adresu Županijska lučka uprava Zadar, Franka Lisice 77, Zadar
- putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Uz prigovor molimo dostavite svoje ime i prezime te adresu kako bismo Vam u roku 15 dana odgovorili na prigovor.

Online zahtjev za komunalni vez

Komunalni dio luke je dio luke otvorene za javni promet namijenjen za stalni vez plovnog objekta čiji vlasnik ima prebivalište na području jedinice lokalne samouprave ili plovni objekt pretežito boravi na tom području i upisan je u upisnik brodova nadležne lučke kapetanije ili očevidnik brodica nadležne lučke kapetanije ili ispostave i za korištenje kojeg se zaključuje ugovor o stalnom vezu s lučkom upravom i na kojem se u pravilu ne obavljaju gospodarske djelatnosti

U komunalnom dijelu luke za korištenje veza sklapa se ugovor o stalnom vezu, a prvenstvo na dobivanje veza imaju:

1. vlasnici broda/brodice koji imaju prebivalište ili sjedište na području jedinice lokalne samouprave, i plovilo je upisano na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave nadležne za tu luku, u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti posebice za ribarstvo ili prijevoz putnika

2. vlasnici plovila koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne samouprave, i brod/brodica je upisan na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave nadležne za tu luku, u svrhu sporta i razonode,

3. vlasnici brodova/brodica čije plovilo pretežito boravi na tom području i upisano je na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave. Prilikom dodjele pojedinog veza na komunalnom dijelu luke potrebno je voditi brigu o dužini i namjeni plovila, te ista plovila prema tim kriterijima i grupirati.

 

Odaberite luku u kojoj želite komunalni vez: *
Ime i prezime (vlasnika brodice) *
Mjesto *
E-mail *
OIB *
Tip plovila *
Adresa *
Telefon *
Duljina plovila *
Registracijska oznaka plovila
Namjena plovila
Napomena

Potrebno je priložiti

Skenirani preslik osobne iskaznice *
Ispustite datoteku ovdje Odaberite sliku
Skenirana plovidbena dozvola *
Ispustite datoteku ovdje Odaberite sliku
Suglasan sam *

I Z J A V A   I   P R I V O L A
Izjavljujem pod kaznenom i materijalnom odgovornošću te potvrđujem da su podaci navedeni u zahtjevu točni, te dajem privolu Županijskoj lučkoj upravi Zadar da ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti navedene podatke u skladu s važećim propisima u svrhu prijave za dodjelu veza te čuvati podatke u trajanju s nadležnim propisima.

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati